Greta: 511 067 351 Karolina: 601 633 589 kontakt@soshusky.pl

Statut  Stowarzyszenia  Pomocy  Zwierzętom

SOS  HUSKY

Rozdział  I

Postanowienia  Ogólne

 

 • 1

Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom SOS HUSKY, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu, i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie może używać skrótu: Stowarzyszenie SOS HUSKY

W rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt traktować je należy jako organizację społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym, samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, powołanym na czas nieokreślony.

 

 • 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Siedzibą Stowarzyszenia są Katowice.

Dla właściwego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • 3

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służy do realizacji celów statutowych.

 

 • 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o celach niesprzecznych z celami Stowarzyszenia.

 

 • 5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, także członków Stowarzyszenia.

 

 • 6

Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.

Stowarzyszenie może używać pieczęci, godła, odznak i flagi według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

 

Rozdział  II

Cele  Stowarzyszenia  i  Środki  Działania

 

 • 7
 1. Celami Stowarzyszenia są:
 2. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami domowymi oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania.
 3. Działania na rzecz dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska.
 4. Edukacja społeczeństwa w kwestiach bezdomności zwierząt poprzez szkolenie i poradnictwo w zakresie zachowań zwierząt.
 5. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez:

 

 1. Bezpośrednią pomoc zwierzętom w potrzebie, w szczególności psom rasy Siberian  Husky oraz psom ras pierwotnych, północnych i szpicom (  V grupa FCI )
 2. Przeciwdziałanie niekontrolowanemu i nieodpowiedzialnemu rozmnażaniu zwierząt.
 3. Współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie.
 4. Współdziałanie z władzami państwowymi i organami samorządu terytorialnego, zainteresowanymi zagadnieniami związanymi z opieką nad zwierzętami.
 5. Współpracę z władzami oświatowymi i ze szkołami w zakresie wychowania młodzieży szkolnej w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.
 6. Występowanie z inicjatywą do odpowiednich władz państwowych w sprawie wydawania przepisów dotyczących opieki nad zwierzętami.
 7. Inicjowanie i popieranie prac naukowych w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami lub ochrony środowiska.
 8. Aukcje internetowe w celu pozyskania środków na cele statutowe.
 9. Prowadzenie akcji  adopcyjnych  zwierząt, w  szczególności  zwierząt  przebywających  w schroniskach
 10. Organizację wolontariatu, korzystanie  ze  świadczeń  wolontariuszy oraz  ich  szkolenie  i promowanie ich działań.
 11. Prowadzenie działalności propagandowej, za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt.
 12. Organizowanie szkoleń, kursów, odczytów, pogadanek, wystaw zwierząt oraz organizowanie imprez sportowych propagujących aktywny tryb życia z udziałem zwierząt.
 13. Stowarzyszenie realizuje swoje cele również poprzez pomoc innym organizacjom pro zwierzęcym.

 

 • 8

Celem działalności statutowej Stowarzyszenia jest nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności .

Dla realizacji celów Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, której przedmiotem jest :

 

 1. Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. (Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami domowymi oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania).
 2. Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. (Działania na rzecz dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska).
 3. Kod PKD 85.59.B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. (Edukacja społeczeństwa w kwestiach bezdomności zwierząt poprzez szkolenie i poradnictwo w zakresie zachowań zwierząt).
 4. Kod PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. (Przeciwdziałanie niekontrolowanemu i nieodpowiedzialnemu rozmnażaniu zwierząt).
 5. Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. (Współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie).
 6. Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. (Współdziałanie z władzami państwowymi i organami samorządu terytorialnego, zainteresowanymi zagadnieniami związanymi z opieką nad zwierzętami).
 7. Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. (Inicjowanie i popieranie prac naukowych w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami lub ochrony środowiska).
 8. Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. (Aukcje internetowe w celu pozyskania środków na cele statutowe).
 9. Kod PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. (Prowadzenie  akcji  adopcyjnych  zwierząt, w  szczególności  zwierząt  przebywających  w schroniskach).
 10. Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. (Prowadzenie działalności propagandowej, za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt).

 

 • 9

Dla realizacji celów Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego, której przedmiotem jest :

 1. Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. (Organizowanie szkoleń, kursów, odczytów, pogadanek, wystaw zwierząt oraz organizowanie imprez sportowych propagujących aktywny tryb życia z udziałem zwierząt).
 2. Kod PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. (Edukacja społeczeństwa w kwestiach bezdomności zwierząt poprzez szkolenie i poradnictwo w zakresie zachowań zwierząt).
 3. Kod PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza. (Sprzedaż kalendarzy drukowanych).

 

Rozdział  III

Członkowie , Ich  Prawa  i  Obowiązki

 

 • 10
 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 

 1. Zwyczajnych,
 2. Honorowych,
 3. Wspierających.

 

 • 11
 1. O nabyciu członkostwa zwyczajnego decyduje zarząd Stowarzyszenia podejmując stosowną uchwałę.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, która nie jest zrzeszona w innej organizacji lub fundacji o podobnym statutowym celu działania, zamieszkująca na terytorium RP. Członka przyjmuje się na podstawie złożonej deklaracji i opłaconego wpisowego.
 3. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 

 1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. Zgłaszania wniosków z zakresu działalności Stowarzyszenia
 5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 

 1. Regularnego opłacania składek członkowskich,
 2. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 3. Przestrzegania statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.

 

 • 12
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia  może  zostać  osoba  fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, deklarująca pomoc finansową,  rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się  na  podstawie  uchwały Zarządu, po  złożeniu  pisemnej deklaracji.

3.Członek  wspierający  ma  obowiązek  wywiązywania  się  z  zadeklarowanych  świadczeń,  przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 • 13
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia  może być  osoba  fizyczna, która  wniosła  wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Honorowe Członkostwo Stowarzyszenia nadawane jest przez Zarząd na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

 

 • 14

1.Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,  mogą  jednak  brać  udział  z  głosem  doradczym  w  posiedzeniach  statutowych  organów  Stowarzyszenia. W  pozostałym  zakresie  posiadają  takie  prawa  jak  członkowie zwyczajni.

 

 • 15
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w przypadku:

 

 1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
 2. Wykluczenia w drodze uchwały przez Zarząd z powodu:
 3. nieopłacenia składek za okres co najmniej pół roku,
 4. notorycznego braku aktywności w pracach Stowarzyszenia,

III.              łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał organów Stowarzyszenia,

 1. działania na szkodę Stowarzyszenia.
 2. zatajenia członkostwa w organizacji lub fundacji, o których mowa w § 9 ust. 2.
 3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 4. Śmierci członka
 5. Członkostwo członka wspierającego ustaje w razie:

 

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie na ręce Zarządu.
 2. Śmierci – w przypadku osoby fizycznej.
 3. Skreślenia – w skutek ogłoszenia upadłości, likwidacji lub z innych uzasadnionych przyczyn

– w przypadku pozostałych podmiotów. Skreślenie następuje drogą uchwały Zarządu.

 1. Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu za działanie na szkodę Stowarzyszenia.
 2. Utrata członkostwa następuje na podstawie uchwały Zarządu od której przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w  terminie 14 dni od  dnia  doręczenia.
 3. Pozbawienie godności członka  honorowego  następuje  na  podstawie uchwały Walnego  Zebrania Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV

Organy  Stowarzyszenia

 

 • 16

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

 • 17

1.Kadencja władz wymienionych w § 14 pkt. 2-3 trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, większością  2/3  głosów Walnego Zebrania przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2.W przypadku zmniejszenia się liczby osób wchodzących w skład Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej, w trakcie trwania kadencji władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 

 • 18

Walne Zebranie członków jest najwyższym organem władzy Stowarzyszenia, zwoływanym co najmniej raz w roku przez Zarząd. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 

 1. Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 2. 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Wniosek o zwołanie Walnego Zebrania skierowany do Zarządu przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt. a i b powinien określać sprawy, które ma rozpatrzyć Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 4. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 

 1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 

 1. Uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu
 2. Wybór władz Stowarzyszenia,
 3. Rozpatrywanie postulatów i wniosków wniesionych przez Zarząd i członków,
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 5. Udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. Zmiana statutu Stowarzyszenia,
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 8. Podejmowanie uchwał  w  sprawach, w  których  statut  nie  określa  właściwości  władz Stowarzyszenia,
 9. Ustalanie wysokości  składek  członkowskich  oraz  warunków, jakie mogą być powodem zwolnienia z ich opłacania.

 

 • 19
 1. Do ważności uchwał  Walnego  Zebrania  konieczna  jest  obecność  1/2  członków Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
 2. W przypadku braku  wymaganego statutem kworum, Zebranie odbywa się w drugim terminie pół godziny później. Uchwały  podjęte  w drugim  terminie są  prawomocne bez względu na liczbę uczestników.
 3. Uchwały Walnego Zebrania  zapadają  zwykłą  większością  głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej. W razie równowagi głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 

 • 20
 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z od 3 do 7 osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza lub skarbnika. Wybór odbywa się w głosowaniu jawny zwykłą większością głosów.
 2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków,
 3. Posiedzenia Zarządu są  zwoływane  w  miarę  potrzeb  przez Prezesa lub Wiceprezesa, nie rzadziej niż jeden raz w roku.
 4. Do ważności uchwał  Zarządu  wymagana  jest obecność co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Zarządu, którzy podejmują uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
 5. Przy równej liczbie głosów decydujący głos ma Prezes Zarządu.

 

 • 21
 1. Do uprawnień i obowiązków Zarządu Stowarzyszenia należy:

 

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 2. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
 3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. Prowadzenie działalności gospodarczej,
 6. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
 7. Zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. Podejmowanie uchwał  w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i honorowych,
 9. Podejmowanie decyzji o rozpoczęciu działań interwencyjnych w sprawach  naruszenia  przepisów  ustawowych  dotyczących  ochrony zwierząt,
 10. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
 11. podejmowanie uchwały o wysokości składek członkowskich oraz wpisowego.

 

 • 22
 1. Komisja Rewizyjna składa  się  z  3-ch  osób, które  na  pierwszym  posiedzeniu  spośród siebie wybierają Przewodniczącego i Sekretarza. Wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 

 1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej,
 2. Żądanie wyjaśnień  oraz występowanie z wnioskami o usunięcie  stwierdzonych  uchybień w ramach obowiązujących przepisów i statutu Stowarzyszenia,
 3. Przedstawia Zarządowi uwagi i wnioski dotyczące jego działalności,
 4. Sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności,
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

– być  członkami  zarządu  ani  też  pozostawać  z  nim  w  stosunku  pokrewieństwa  i powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

– być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

4.Do  ważności  uchwał  Komisji  wymagana  jest  obecność  co  najmniej  2/3  ogólnej  liczby członków Komisji, którzy podejmują uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

 1. Przy równej liczbie głosów decydujący głos ma Przewodniczący Komisji.

 

 • 23

Reprezentowanie  Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie  reprezentowane  jest  na  zewnątrz przez Prezesa Zarządu samodzielnie lub przez wiceprezesa działającego łącznie z innym członkiem Zarządu.

 

 • 24

Zaciąganie  Zobowiązań  Majątkowych  Przez  Stowarzyszenie.

1.Wszelkie uzasadnione decyzje zmierzające do zbycia majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia wymagają zgody Zarządu.

 1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

Rozdział V

Majątek  Stowarzyszenia

 

 • 25
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Całość uzyskanego dochodu przeznacza się wyłącznie na działalność statutową.
 3. Zabrania się:

– udzielania pożyczek  lub  zabezpieczania  zobowiązań  majątkiem  Stowarzyszenia  w stosunku do jego  członków, członków  organów lub  pracowników oraz osób, z którymi  pracownicy  pozostają  w  związku  małżeńskim  albo  w  stosunku  pokrewieństwa lub powinowactwa  w  linii  prostej, pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii bocznej do drugiego  stopnia  albo  są  związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

– przekazywania jego majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz  ich  osób  bliskich, na  zasadach  innych  niż  w  stosunku  do  osób  trzecich, w szczególności, jeżeli  przekazanie  to  następuje  bezpłatnie  lub  na  preferencyjnych  warunkach,

– wykorzystywania  majątku  na  rzecz  członków, członków  organów  lub  pracowników   oraz  ich osób  bliskich na  zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

– zakupu na  szczególnych zasadach towaru i usług od podmiotów, w których uczestniczą   członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich,

– zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich, na szczególnych zasadach.

 

 • 26

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

 1. Składki członkowskie
 2. Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej i zbiórek publicznych,
 3. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z  własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału ( odsetki, lokaty, akcje),
 4. Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 5. Dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszów publicznych, granty, dochody ze zleceń usług, sponsoring,
 6. Dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
 7. Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej w tym środki z funduszy strukturalnych i programów wspólnotowych,
 8. Inne niewymienione w punkcie 7 środki bezzwrotne pochodzące ze źródeł zagranicznych.

 

Rozdział VI

Zmiana  Statutu

 

 • 27

Uchwałę o zmianie  statutu lub likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

 • 28
 1. O rozwiązanie Stowarzyszenia może wnosić:

 

 1. Zarząd,
 2. Komisja Rewizyjna.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach.